ما الفت ديرينه به اين در داريم                                      انسي به سلاله ي پيمبر داريم

خواهان کرامتيم از درگه عشق                                        کي دست ز دامان رضا برداريم؟

فرخنده میلاد هشتمین اختر تابناک امامت را برتمامی شیعیان جهان تبریک می گوییم